OUR languages roots  are in the Sanskrit Language but in the Greatest ultimate Collage of A-B University we do study about all languages and then we decide about one Greatest language to be ours. At this Moment but after many years I am working on our Languages in Great Iran, the Newest Pahlavian (گویش فراگیت و نوین پهلوی )language is our SYSTEM-NETWORK language but we are not there yet to declare it as the only language.

گویش فراگیت و نوین پهلوی و زبان نوین و چپنویس بهلوی دو زبان نوین در شهر خوبان و شهر شیدات هست بر اساس برنامه ها و نوشته های بزرگمهران رایس دیلمان – بهاری دیلمی بنیانگذار پادشاهی راستین  از نوبهاربلخ تا دیلمان  برای آمادگی پایانی در هزاره ی دیگرکه گاهانشهر آریایی بر اساس فرشته شناسی ایرانیان گمینه  یابی و برنامه ریزی میشود تا در خاورزمین ایران و هند بتوانند خاورزمین را نمایندگی کنند. در اینجا ما سامانه ی راستین پادشاهی را آنگونه که هست می شناسیم و شناسا میکنیم که در ایران بزرگ ما دو آیین داریم ۱- آیین پادشاهی راستین ۲- آیین اشویی یا بهی یا مزدایی یا همان آیین اشو بهرام اسپیتمان مشهور به اشو زرتشت = تشت زرین = مردی که همچون تشت زرین هست یعنی ويژگیهای فرشته شناسی ایرانیان در وی یکجا پدیدار شده است.

بنابراینما در بخش زبان در دیلمان و گیلان و مازندران و سامزال یا رستمان یا نیمروز و در نوبهاربلخ نخستین پایتخت پیشدادیان  آغاز میکنیم به شناخت زبان پهلوی و آرام آرام فراگیت و نوین پهلوی  را سخن گفتن.

بنابراینما در بخش زبان در دیلمان و گیلان و مازندران و سامزال یا رستمان یا نیمروز و در نوبهاربلخ نخستین پایتخت پیشدادیان  آغاز میکنیم به شناخت زبان پهلوی و آرام آرام فراگیت و نوین پهلوی  را سخن گفتن.

در اینجا من پهرست زبانها را ردهبندی میکنم در هنگامی که دو زبان ۱- گویش فراگین و نوین پهلوی را کسی بکار نمیبرد تا زمانش فرا برسد  و ۲- زبان چپنویس بهلوی را که از نام من گرفته شده است

اما ناچاریم در ردهبندی کاری بکنیم پس این دو زبان را در بالاترین گذاشت و زبان تکنولوژیکی انگلیسی را در رده ی سوم میگذارم.

و دیگر زبانها به نسبتخویشکاری و کوشایی مردم آن زبان و به مرور نزدیکی آن زبانها به  زبان ما در ردهبندی بالا و پایین میشوند تا بیداد بر کسی نشود.

در بخش زبان شناسی از دکتر زرتشت ستوده دیدارخواست میشود که با سه یورو( نماد پدر و مادر و فرزند) نامنویسی کنند. تا ما برای ایشان استودیویی در آپارتمانش درست کنیم که از آنجا آموزه ها را به دانشجویان نامنویس شده برسانند.

  اینک پهرست زبانها :
۱- زبان فراگین و نوین پهلوی
۲- زبان چپنویس بهلوی
۳- زبان تکنولوژیک انگلیسی
1- Pahlavian F.N.L
2- Behlavian F.N.L
3- Tech.English Language